top of page

กระจก
กระจกลอน (Textured Glass) &
กระจกลวดลาย
(Patterned Glass)

 ขนาด (มม.): 1830 x 2440, 2000 x 2780

 ความหนา (มม.): 5 - 7.5, 5+5

 ติดตั้ง: บานประตู ผนังกั้นห้อง บานตู้ เฟอร์นิเจอร์ โชว์สินค้า ทำลามิเนต

 *ใช้งานภายในและภายนอกอาคาร(เฉพาะรุ่น)

Intheglazz-TX-EXTRA WICK.jpg
TX-CURVE.jpg
EXTRA-WAVE.jpg
Intheglazz-TX-ARCH.jpg
Intheglazz_EXTRA-TRI.jpg
Intheglazz_AC-EXTRA-WAVE.jpg
Intheglazz_TX-STELLA.jpg
TX-RIPPLE.jpg
Intheglazz_TLSODA.jpg
TX-RAIN.jpg
TX-DIAMOND.jpg
Intheglazz_WRDMMISTY.jpg
TX-PEBBLE.jpg
Intheglazz-EXTRAPEBBLE.jpg
TX-SQUARE.jpg
Intheglazz_TLUT-GEO.jpg
Intheglazz-TL.UT-FLOW.jpg
Intheglazz-TL.UT-BURLAP.jpg
Intheglazz-TL.GR-LINEAR.jpg
Intheglazz_TLGR-SWIRLS.jpg
Intheglazz_TLGR-TWILL.jpg
Intheglazz_TLGR-SPECKLE.jpg
Intheglazz-TXCURVE-ICE+C.jpg
Intheglazz-TXWAVE-ICE+C.jpg
Intheglazz-TXCURVE-EUROGREY.jpg
Intheglazz-TXWAVE-EUROGREY.jpg
Intheglazz-TXCURVE-EUROBRONZE.jpg
Intheglazz-TXWAVE-EUROBRONZE.jpg
Intheglazz-TXWICK-CLBLACK.jpg
Intheglazz-TX-CURVE-CLBLACK.jpg
Intheglazz-TXWAVE-CLBLACK.jpg
Intheglazz-TXWICK-CLCOPPER.jpg
Intheglazz-TXCURVE-CLCOPPER.jpg
Intheglazz-TXWAVE-CLCOPPER.jpg
AC-004.jpg
AC-4726.jpg
AC-002.jpg
AC-1757.jpg
TS-866.jpg
TS-010.jpg
TS-4079.jpg
TS-3057.jpg
TS-6079.jpg
TS-3087.jpg
TS-6136.jpg
bottom of page