top of page
In The Glazz 154.JPG.jpg

สร้างสรรค์ด้วยกระจกอินเดอะกลาซ

uniqueCTA_edited_edited.jpg
กระจกอินเดอะกลาซ

เลือกกระจก

กระจกเงาสี (Color Mirror)

กระจกลอน (Textured Glass)

กระจกใสสี (Tinted Glass)

กระจกเงาโบราณ (Antique Mirror)

กระจกลามิเนต (Laminated Glass)

กระจกลอนสี (Textured Mirror)

ที่เหมาะกับพื้นที่ของคุณ

CMsandblasted.JPG
ออกแบบด้วย กระจกอินเดอะกลาซ

ชิ้นงานกระจกผลิตโดย InTheGlazz ที่สร้างสรรค์โดยดีไซน์เนอร์

bottom of page