top of page


ออกแบบด้วยกระจก

เราให้ความใส่ใจในขั้นตอนการออกแบบ ผลิต และทำความเข้าใจความต้องการของผู้ออกแบบและลูกค้า โดยทีมของเราสามารถแนะนำกระจกที่เหมาะสมกับการใช้งานในสถานที่ติดตั้ง

colormirror_scene7.jpg
กระจกเงาสี

การเลือกใช้

กระจกเงาสี

%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%
กระจกเงาโบราณ

การเลือกใช้

กระจกเงาโบราณ

patternglass_scene5.jpg
กระจกลอนและกระจกลวดลาย

การเลือกใช้

กระจกลอนและกระจกลวดลาย

bottom of page